WILLI podlaha 1kg

Kód: 9809
Neohodnoceno
25 Kč 21 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Možnosti doručení

Čistič na všechny druhy podlah - laminát, dřevo, linoleum i dlažba.

1kg

Detailní informace

Bezpečná platba
Plaťte bezpečně
a pohodlně platební kartou
Cena
Výhodný nákup
za skvělé ceny
doruceni
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Oveřeno
Spokojení zákazníci
a recenze na Heuréce

Detailní popis produktu

Použitelné na všechny omyvatelné plochy šetrný k povrchům pH neutrální.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

H-věty:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle.

  • P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad. EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
  • Reakční směs složená z 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (CAS: 55965-84-9)